Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

Maart 2023

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Nieuwjaarsreceptie LTAB

Onder het toeziend oog van wethouder Mieke Verhees en raadslid Remco van Dooren kwamen op maandagavond 19 januari ruim 70 buurtbewoners bijeen om deel te nemen aan de Nieuwjaarsreceptie van het LTAB.

Het LTAB had volop ruchtbaarheid gegeven aan deze avond maar werd helaas ‘geplaagd’ door de winterse weersomstandigheden, die vele van onze wijkbewoners er van weerhielden om ook te komen.

Veel van onze vrijwilligers in de wijk waren hierbij aanwezig en ik hoop van harte dat dit aantal volgend jaar nog groter is.

Na het officiële gedeelte, dat u hieronder aantreft, hebben we er samen een geweldige en sfeervolle avond van gemaakt, onder het genot van een hapje en een glaasje.
Ik ben er van overtuigd dat eenieder het naar de zin heeft gehad en ik spreek de hoop uit dat onze wijkhuiskamer De Mortel volgend jaar uit haar voegen barst om eenieder te ontvangen.
Voor dit jaar wens ik u, namens het bestuur van het LTAB, nogmaals een geweldig 2023 en graag tot ziens! Hartelijke groet,

Frans Verhees
Voorzitter Leefbaarheidsteam Achtse Barrier, voor het bevorderen van een leefbare buurt

Het officiële gedeelte
Dames en heren,
- Ik heet u allen van harte welkom op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Leefbaarheids Team Achtse Barrier en de Archipel in de huiskamer van de Achtse Barrier; De Mortel.
- Gelukkig kan ik u allen weer welkom heten. Dat was de afgelopen 2 jaar een lastige, gelet op het Corona-virus dat haar intrede deed in de gehele wereld. Velen hebben ten gevolge hiervan dierbaren verloren en vele mensen ondervinden nog dagelijks de gevolgen van post-covid. Gezondheid is een groot goed en, teruggebracht naar de basis, het belangrijkste in een mensenleven.

- Op 9 januari jl. waren we met een afvaardiging van het LTAB aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Eindhoven. De burgemeester had in 2022 onder andere de ambitie; Eindhoven op 1, maar zag graag voor het nieuwe jaar dit omgebogen naar;
1 Eindhoven. Onze wijk Achtse Barrier staat al jaren op 1, maar ik sluit mij graag aan bij de wens van onze burgervader; 1 Eindhoven, 1 Achtse Barrier!

- In 2022 werden we niet alleen geconfronteerd met de naweeën van Corona, maar ook met de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Vele Oekraïners hebben huis en haard moeten verlaten en elders onderdak moeten zoeken. Momenteel zijn er zo’n 100.000 Oekraïners in Nederland en ook Eindhoven heeft hier haar verantwoordelijkheid in genomen.

- Maar laat ik u even meenemen in een rondje door onze wijk. U hoeft hiervoor echter niet uw jas te halen en u buiten op te stellen in rijen van 3, maar we doen dit denkbeeldig.
Ik ga ervan uit dat u inmiddels de Achtse Barrier kent als de binnenkant van uw broekzak.
Mocht u echter van mening zijn dat dit verbetering behoeft, dan nodig ik u van harte uit om u aan te melden als vrijwilliger bij de Buurtpreventie Achtse Barrier.
Onze buurtpreventie staat enorm goed aangeschreven en is professioneel uitgerust. Als gevolg van de corona en een paar verhuizingen zoeken zij echter nieuwe buurtpreventen om onze wijk zo veilig en leefbaar mogelijk te houden.
Saillant detail; blijkens de Inbraakbraak-barometer van Interpolis is het inbraakrisico zeer laag en is de laatste inbraak zo’n 3 maanden terug. Dit is een situatie die wij graag willen continueren.

- We zijn nog steeds doende met het ‘Project Joop van de Geijn’. Dit project voorziet om binnen het bestaande bestemmingsplan, op een daarvoor meer dan geschikte locatie op de kop van de Spaaihoefweg een 32 sociale huurappartementen met zorg te bouwen voor de oudere bewoner van onze wijk; de z.g. ‘vintage people’. Deze groep wil graag in onze mooie wijk blijven wonen als zij naar een seniorenappartement zouden kunnen gaan. Voorlopig zijn we echter niet verder gekomen dan de tekentafel, maar neemt u van mij aan dat wij ons uiterste best zullen doen om dit project te realiseren!
- De bruggen in onze wijk zijn inmiddels allemaal voorzien van een naam. Deze namen moesten uniek zijn en iets te maken hebben met Frankrijk, gezien de naamgeving van de straten en pleinen in onze wijk. 1 brug is echter een uitzondering, de zo geheten Bertus Capellebrug.
De heer Capelle was president-commissaris van bouwvereniging Beter Wonen en heeft veel voor deze bouwvereniging betekend. Betreffende brug draagt deze naam al tenminste 2 decennia en
de naam is dan ook behouden, mede op verzoek van de familie.

- Het Biarritzplein kan ook wel wat revitalisatie gebruiken. Er is hierover een enquête gehouden om de meningen van de wijk hieromtrent te peilen.
Er is jaren geleden al diverse malen een wijkschouw geweest met veel verschillende diensten van de gemeente en de door haar ingeschakelde specialisten. Dit heeft echter nog niet geleid tot merkbare verbeteringen, maar ook dit houdt de aandacht van het Leefbaarheidsteam.

- Ook de verkeerssituatie op de Franse baan heeft onze blijvende aandacht. In onze wijk geldt de 30 km zone en deze maximum snelheid wordt te vaak met voeten getreden. Met name in de avonduren worden hier snelheden bereikt, die onze nationale trots Max Verstappen zouden verbazen. Diegenen die zich wel aan de reglementaire snelheid willen houden worden met enige regelmaat rechts gepasseerd. Uit eigen ervaring weet ik dat als je dit overkomt je hart in de keel zit.
Met de komst van de HOV3-lijn, die van WCW via de Huizingalaan over de Marathonloop naar uiteindelijk Eindhoven Airport loopt, wordt verwacht dat ook de verkeersdrukte via de Franse baan toe zal nemen. We zullen ook dit nauwlettend blijven volgen.

- Bij BS de Spaaihoeven zitten we met de uitdaging dat er een fietspad loopt tussen de school en het speelterrein. Dat dit een onwenselijke situatie is kunt u zich voorstellen en ook hier is het Leefbaarheidsteam, samen met de schoolleiding, in gesprek met de gemeente Eindhoven.
- De oude locatie van BS de Achtbaan is inmiddels afgebroken en zal opnieuw worden opgebouwd aan dezelfde locatie. Voor de bovenbouw is voor de tussentijd plaats gevonden in een andere school en voor de onderbouw zal een noodlocatie worden neergezet bij het terrein aan de Argentanlaan. Verwacht wordt dat de nieuwbouw van BS de Achtbaan eind 2023 gereed zal zijn.

- Aan de Mainelaan wil de gemeente, samen met woningbouwvereniging Trudo, een aantal sociale huurwoningen plaatsen. Het bouwplan is inmiddels aan de wijk gepresenteerd, maar er zitten nog de nodige haken en ogen aan. De direct omwonenden zagen graag op deze locatie ook woningen geschikt voor senioren.
-
Zijn er nog wensen? Maar wel zeker!

Het nieuwe jaar is, zoals te doen gebruikelijk, opgestart met het nodige vuurwerk. Een jaarlijks terugkerende traditie, zoals wordt gezegd.
Voor mensen met een PTSS is dit echter een ware nachtmerrie, evenals voor vele huisdieren. Ik zag dan ook graag dat vuurwerk beperkt blijft tot enkel het afsteken hiervan in de nacht van Oud op Nieuw en niet dat we hele jaar hierdoor worden opgeschrikt.

Voor wat betreft onze wijk Achtse Barrier zag ik graag dat;
- Nog meer vrijwilligers zich voor onze wijk in willen zetten. Hieraan is niet alleen binnen onze wijk een tekort, maar in alle wijken van Eindhoven. Zonder vrijwilligers geen veilige en leefbare wijk. Geen Buurtpreventie, geen Brierke, geen FinFonFeesten, geen Burendag, geen activiteiten voor de kinderen en ouderen en geen Avond Vierdaagse. Ik wil dan ook hierbij mijn grote dank uitspreken voor de bewonersorganisaties in onze mooie wijk en alle vrijwilligers die zich hier geheel belangeloos voor inzetten. Graag zag ik dan ook dat op de jaarlijkse Vrijwilligersmiddag de Mortel te klein is om ze allemaal te ontvangen, in een gezellige sfeer, voor het jaarlijkse presentje en een hapje & drankje.
- We samen met de andere stichtingen, bewoners en professionals binnen onze wijk de goede en vruchtbare samenwerking verder optimaliseren en continueren. Als we er, zoals we altijd hebben gedaan, de schouders onder zetten kunnen wenog meer bereiken!
- De veiligheid, leefbaarheid en gezondheid binnen onze mooie wijk verder optimaliseren. Alle ingrediënten zijn aanwezig. Laten we er gezamenlijk een prachtig resultaat van maken.
- Het zwerfvuil een halt wordt toegeroepen. Dit voorkomt veel ergernis en onnodige kosten, is geen gezicht voor onze mooie wijk en bovendien slecht voor de volksgezondheid.

Namens het LeefbaarheidsTeamAchtseBarrier en de Archipel wens ik u en allen die u dierbaar zijn een gezond, voorspoedig, veilig, leefbaar en gezond 2023!

Frans Verhees
Voorzitter LTAB