Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

April 2021

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Nieuwe kijk op water

Klimaatrobuust watersysteem

Het komende kabinet staat voor enorme uitdagingen op het gebied van o.a. de energietransitie, woningbouwopgave, ruimtelijke ordening, stikstof, natuur en klimaat. De verbindende factor in deze opgaven is water. Daarom hebben de Unie van Waterschappen en Vewin, de koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven, samen een aanbod (‘Water verbindt’) geformuleerd richting een nieuw kabinet waarin zij zich sterk maken voor een watertransitie.

Nederland staat bekend als Kampioen Water Afvoeren. Voor een land dat voor 60% overstroombaar is, weten we sinds jaar en dag hoe we droge voeten moeten houden. Drie opeenvolgende droge zomers hebben echter aangetoond dat er een mismatch is tussen de beschikbaarheid van water en het watergebruik. Het huidige watersysteem loopt tegen de grenzen aan.

De drinkwaterbedrijven en waterschappen willen daarom de transitie naar een klimaatrobuust watersysteem versnellen om daarmee nadelige effecten van droogte zoveel mogelijk te voorkomen. Zij roepen Rijk, provincies en gemeenten op om met ons en de gebiedspartners in de regio werk te maken van de noodzakelijke ruimtelijke keuzes in de boven- en ondergrond voor een duurzame leefomgeving.

Ook moeten overheden verbetering van de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater en de kwaliteit van bronnen voor drinkwater prioriteit geven in hun water- en omgevingsplannen om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te kunnen halen.

Water vasthouden blijft ook in voorjaar prioriteit

Ook de komende maanden zullen veel stuwen van Waterschap de Dommel hoger staan om het regenwater zo lang mogelijk in de beken en sloten te houden. Door water vast te houden in plaats van af te voeren, wordt de grondwatervoorraad beter aangevuld. Zo’n grotere buffer is nodig voor de drogere voorjaars- en zomermaanden.

De grondwaterstanden staan er iets beter voor dan in januari. De aanpak om in de winter hoger dan normaal te stuwen, heeft effect gehad. De regen én de sneeuw die viel, werd beperkt afgevoerd en kon zo in de bodem zakken richting grondwater. Op veel plekken stonden beken en sloten tot de rand vol.

Maar met de vroege lente temperaturen en weinig regen op komst, verwachten we een dalend grondwaterpeil. Het opgestapelde neerslagtekort van de afgelopen droge en warme jaren is nog lang niet ingelopen. Daarom blijft De Dommel inzetten op water vasthouden, rekening houdend met verschillende omstandigheden in het gebied.

Het waterschap blijft zeer terughoudend bij verzoeken om tijdelijke peilverlaging. Agrariërs, telers of andere bedrijven die vanwege werkzaamheden op het land willen, mogen wel rekenen op gebiedsgericht maatwerk en overleg.