logo 't Brierke
park
April 2009
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Leefbaarheidteam

Wat?
Het leefbaarheidteam, ook wel LT genoemd, wordt gevormd door (vertegenwoordi-gers van) bewonersorganisaties, woningcorporaties, Welzijn Eindhoven, Politie, gemeente Eindhoven en andere collectieve partijen die een belang hebben in de buurt. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er mensen individueel aan het LT deelnemen. Individuele klachten of meldingen worden in het leefbaarheidteam niet besproken.
Uitgangspunt is dat je je als burger moet verenigen in bestaande bewonersorganisaties of een nieuwe gaat oprichten. Deelname aan het LT is dus altijd namens een collectieve groep bewoners (achterban). Alle bewonersorganisaties kunnen deelnemen aan het LT. Momenteel is het voorzitterschap van het LT in handen van de wijkcoördinator van het stadsdeelteam. Het is de bedoeling dat bewoners zo snel mogelijk zelf de vergaderingen van het LT gaan voorzitten en de agenda gaan bepalen. Het LT werkt altijd samen met vertegenwoordigers van de buurt. Dit om ervoor te zorgen dat het collectief belang behartigd zal worden. Maar ook om de terugkoppeling vanuit het LT soepel te laten verlopen.

Hoe?
Het LT heeft als doel burgerparticipatie in de wijk te bevorderen dan wel te onderhouden en de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren. Het LT behandeld zaken op buurtniveau op gebied van leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie. Het LT kan ook signalen afgeven naar de diverse partnerorganisaties die in het LT vertegenwoordigd zijn en andere betrokkenen.

Budget?
Het leefbaarheidteam beschikt niet over eigen budgetten. Bewonersorganisaties kunnen een beroep doen op reguliere subsidieregelingen van de gemeente Eindhoven. De activiteiten moeten als doel hebben de veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen. Ook woningcorporaties kunnen subsidies verstrekken aan huurdersgroepen.

En nu?
Als u deel wilt nemen aan het LT Achtse Barrier dan zult u zich eerst bij een bewonersorganisatie of huurdersvereniging aan moeten sluiten. Is deze niet in uw buurt vertegenwoordigd, dan kunt u een organisatie oprichten met buurtgenoten. Als organisatie meldt u zich vervolgens aan bij het LT. Uw organisatie bepaalt zelf welke mensen zij afvaardigt naar de vergaderingen van het LT. Uitgangspunt is maximaal twee vertegenwoordigers per (bewoners-) organisatie.

Meer weten?
Samir Toub, wijkcoördinator Achtse Barrier, 040 - 238 83 97.
En bij voorkeur per e-mail: s.toub@eindhoven.nl.